Project Publications

Publications of the TRAUM – Transforming Author Museums project. This will be added to as more publications appear.

Academic articles/chapters in edited books
 1. Hendrix, Harald. “His Master’s House. Pilgrimages to the Homes and Haunts of Great Italian Authors”, in Matteo Brera and Susanna Grazzini, eds., ‘Tu se’ lo mio maestro e ‘l mio Autore’: Dieci studi su ‘authorship’ e intertestualità culturale, Firenze: Cesati, 2017, pp. 23-33.
  http://www.francocesatieditore.com/catalogo/tu-lo-mio-maestro-l-mio-autore/
 2. Spring, Ulrike. “Die Inszenierung von Archivmaterial in musealisierten Dichterwohnungen.” Schauplatz Archiv: Objekt – Narrativ – Performanz. Eds. Kastberger, Klaus, Stefan Maurer and Christian Neuhuber. Berlin: Walter de Gruyter, 2019. 141-55.
  https://www.degruyter.com/downloadpdf/books/9783110656725/9783110656725-010/9783110656725-010.pdf
 3. Watson, Nicola J. “At Juliet’s Tomb: Anglophone Travel-writing and Shakespeare’s Verona, 1814-1914”, in Silvia Bigliazzi and Lisanna Calvi, eds., Shakespeare, Romeo and Juliet, and Civic Life: The Boundaries of Civic Space. New York: Routledge, 2016, pp. 224-237.
  https://www.routledge.com/Shakespeare-Romeo-and-Juliet-and-Civic-Life-The-Boundaries-of-Civic/Bigliazzi-Calvi/p/book/9781138839984
Academic journal articles
 1. Aarbakke, Thea. “Emma & Edvard – Kjærlighet i Ensomhetens Tid. Munchmuseet i Oslo. 28. Januar 2017-17. April 2017”. Nordisk Museologi 1 (2017): 152-56.
  http://hdl.handle.net/11250/2467436
 2. Aarbakke, Thea. “Ottar Grepstad (red.) 2018. Forfattarens skriftstader. Litterære museum i norsk minnepolitikk”. Tidsskrift for kulturforskning 17.2 (2018): 89-92.
  http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1610

  I mars kom museenes Litteratur­nettverk sitt treårige prosjekt «Mu­seum som minnepolitiske insti­tusjonar» i bokform. Prosjektet har fått støtte av Kulturrådet og ble ledet av daværende direktør ved Nynorsk kultursentrum, Ottar Grepstad. Deres mandat har vært å undersøke museer som minnepolitiske aktører og hva dette har hatt å si for museenes samfunnsrolle, i tillegg til å styrke den museologiske forskningen på litteraturfeltet i Norge. Boka jeg holder i hendene er en antologi med bidrag fra seks litterære museer utført av et dusin medarbeidere. Det endelige resul­tatet holder fast ved sitt hovedmål. Innsiktsfulle og nye analytiske tilnærminger til Henrik Ibsens barndomshjem i Skien og hvordan museene som forvalter dikterhjemmet og barndomshjemmet til Bjørnstjerne Bjørnson forholder seg til egen forskerrolle presenteres av museenes selv og av andre museumsansatte tilknyttet Littera­tur­nettverket. En vesentlig del av prosjektet har gått ut på å trekke frem skriftkulturens rolle i minnepolitikken, og museene som ak­tører i dette arbeidet. Museene er fraværende i skriftkulturens selvforståelse, står det innledningsvis, og det er her denne boka melder seg på, med et ønske om å løfte litterære museer frem fra margen og bildetekster i litteraturhistoriske oversiktsverk og å behandle dem som en del av norsk litteraturhistorie.
 3. Egeland, Marianne. “Bjørnson og Aulestad: «Uadskillelige» Og «Uløselige»? Fortellinger Om En Dikter og Hans Hjem”. Sakprosa 10.1 (2018): 1-38.
  http://dx.doi.org/10.5617/sakprosa.5837

  A national collection was launched in the 1920s to raise money for purchasing Nobel laureate Bjørnstjerne Bjørnson’s home and turn it into a national property. Twelve miles north of Lillehammer, Aulestad opened for the public in 1935 as one of Norway’s oldest and most complete house museums. Given the almost standardized mystification of authors’ homes as unique literary places with privileged access to the artist and his work, what strategy and discourse are employed in the construction of Bjørnson (1832–1910) and Aulestad as “inseparable” and “inalienable”? The material analyzed in this article covers more than one hundred years, consisting of texts by people with special ties to Aulestad – friends, family members and museum representatives who write about Bjørnson’s life at, relations to and feelings for Aulestad. Since Bjørnson’s wife Karoline was the one who actually created the home we visit and lived there much longer than Bjørnson himself, the role she is granted in their stories will be of particular interest. A biographical and comparative perspective is adopted in the study both of patterns and changes in the Aulestad discourse over time as well as issues that are left out of the stories under discussion – such as Aulestad’s Nazi legacy. Curiously, while the women’s movement grew in society at large the appreciation of Karoline’s significance decreased in museum presentations.
  Beliggende 18 km nord for Lillehammer åpnet Aulestad som nasjonalmuseum i 1935, innkjøpt etter en landsomfattende innsamlingsaksjon på 1920-tallet. Bjørnstjerne Bjørnsons hjem er et av landets eldste og mest komplette husmuseer. Gitt den nærmest standardiserte mytifiseringen av dikterhjem som unike, litterære steder med privilegert tilgang til forfatteren, hvilken strategi benyttes i konstrueringen av relasjonen mellom Bjørnson og Aulestad som «uadskillelig» og «uløselig» til tross for at ingen av hans mest kjente verk ble skrevet der? Materialet som undersøkes, dekker mer enn hundre år. Det er ført i pennen av personer med nær tilknytning til Bjørnson og med særlig ansvar for å etablere en særegen Aulestad-diskurs, som bygger opp om den nasjonallitterær myten om mannen og stedet: venner, familiemedlemmer og museumsforvaltere. Biografer og litteraturhistorikere trekkes inn i analysen for å perspektivere skildringene. Fordi det var Karoline Bjørnson som faktisk skapte det hjemmet vi kan besøke, og som bodde der desidert lengst, utgjør kjønnsdimensjon i materialet, en integrert del av prosjektet. Å avdekke tema som i likhet med Aulestads nazistiske «arv» ikke inkluderes, er like relevant som å påpeke mønstre og endringer i diskursen over tid. Parallelt med at kvinners samfunnsmessige posisjon ble styrket, minket Karolines betydning i museumspresentasjonene.
 4. Egeland, Marianne (2018). “Aulestads besværlige arv: ‘Godviljens høvdingsete’ og ‘nazireir’. Historisk Tidsskrift: 297-315.
  http://doi.org/10.18261/issn.1504-2944-2018-04-02

  Aulestad, the home of Nobel laureate Bjørnstjerne Bjørnson (1832–1910), was purchased and turned into a national property financed by a nation-wide campaign in Aftenposten and other daily newspapers. The campaign was headed by politicians, artists and businessmen, and supported by organizations from all walks of life, arguing that the Norwegian people owed it to Bjørnson and to themselves to secure his unique home for future generations. Situated in Gausdal, Aulestad opened to the public in 1935 as one of Norway’s oldest and most authentic house museums. Until the Second World War, Aulestad was associated with its larger than life owner, an author who used his position to fight for all good causes home and abroad, and went by epithets such as «chieftain», «uncrowned king» and «the nation’s greatest man». What is virtually unknown now is that Aulestad was turned into a propaganda centre for the Nazis during the German occupation 1940–45. Erling Bjørnson, Bjørnstjerne’s youngest son, inherited the farm Aulestad, and lived next to the museum. He was an ardent adherent of Germany and der Führer, letting his ideology be known at public meetings, in broadcasts and newspapers, and claiming that his father would have agreed with him. In January 1946 he was sentenced as a traitor to ten years in prison. Other close family members were likewise sentenced for treason, all of them having Aulestad as their residential address. The aim of this article is to discuss Aulestad’s troublesome heritage and how it has been handled by the museum managers. On the basis of (1) an analysis of the newspaper campaign to acquire Aulestad and argu- ments provided to engage the public, and (2) the treason cases against the Bjørnsons and the rhetoric they employed to defend themselves, I investigate Aulestad’s image over time.
  Bjørnstjerne Bjørnsons hjem Aulestad i Gausdal åpnet som nasjonalmuseum i 1935, finansiert med innsamlede midler etter en landsomfattende kampanje på 1920-tallet. Innsamlingsaksjonen ble støttet av kjente personer innenfor politikk, kultur og næringsliv og et bredt spekter av organisasjoner. Aftenposten fungerte som det ledende kampanjeorganet for å mobilisere nasjonen: Det norske folket skyldte både Bjørnson og seg selv å bevare for fremtidige generasjoner dette enestående «aands- og kulturcentrum i Norge», hjemmet til nobelprisvinneren, landets ukronede konge og største mann. Frem til andre verdenskrig var Aulestad synonymt med et «godviljens høvdingsete», men under okkupasjonen omgjorde dikterens yngste sønn gården Aulestad nærmest til en propagandasentral for NS. Erling Bjørnson agiterte for Tyskland og nasjonalsosialismen på møter, i radioforedrag og avisartikler som ble trykt over hele landet. Han brukte Aulestad og sitt berømte navn i propagandavirksomheten og hevdet at faren ville ha tiltrådt hans syn. Erling Bjørnson ble dømt til ti års fengsel for landsforræderi og til å betale en stor erstatningssum. Også andre nære familiemedlemmer med Aulestad som adresse ble dømt for landssvik. Dette motbildet av Aulestad er lite kjent i ettertid. Den påfallende motsetningen mellom et «godviljens høvdingsete» og et «nazireir», og hvordan museets forvaltere har håndtert den besværlige arven, utgjør kjernen i artikkelen. Artikkelen faller i tre deler: I den første delen analyseres kampanjen for å erverve Aulestad og argumentene som ble benyttet den gang. I den andre delen undersøkes Bjørnson-familiens mapper i landssvikarkivet og argumentene de fremmet for sitt syn, og i den tredje delen studerer jeg fortellingen om Aulestad – et av landets eldste og mest autentiske husmuseer, som museets representanter har fremmet i og for offentligheten.
 5. Lande, Dana Ryan. “Reading Sol Plaatje in Kimberley: A South African Author Museum”. South African Journal of Cultural History 32.2 (2018): 47-60.
  https://hdl.handle.net/10520/EJC-14fcc2bc61

  The historic home of Solomon Tshekisho Plaatje at 32 Angel Street, Kimberley currently houses an author museum – one of only two dedicated to English language authors in South Africa. This article reads the author museum’s presentation of Plaatje to explore the connections made between a historical author’s former home and contemporary interpretations of the author’s works. Author museums are unique in their position as textual conduits; they both promote textual matter written by an author of significance, as well as create their own texts concerning said author. As this article demonstrates, Plaatje’s literary legacy is largely absent from the exhibition in his former home. In discussing the narrative choices made by this particular South African author museum, this article aims to establish a better understanding of the potential for narrative development and contemporary discussion at literary heritage sites in South Africa.
 6. “Die lees van Sol Plaatje in Kimberley: ‘n Suid-Afrikaanse Skrywersmuseum” Die historiese tuiste van Solomon Tshekisho Plaatje te Angelstraat 32, Kimberley, huisves tans ʼn skrywersmuseum ─ een van net twee wat aan Engelse skrywers in Suid Afrika gewy word. Hierdie artikel is ‘n ontleding van die skrywersmuseum se aanbieding van Plaatje om verbande te ontdek tussen hierdie historiese skrywer se vorige tuiste en kontemporêre vertolkings van sy skryfwerk. Skrywersmuseums is uniek in hul funksie as teksoordraers; hulle bevorder tekste geskryf deur ‘n belangrike skrywer, en skep ook hul eie tekste oor die gekose skrywer. Hierdie artikel bewys dat Plaatje se literêre nalatenskap grootliks afwesig is in die uitstalling in sy vorige tuiste. Deur die vertellingskeuses wat gemaak is, deur hierdie spesifieke Suid-Afrikaanse skrywersmuseum te bespreek, beoog die artikel om ‘n beter begrip te skep van die potensiaal vir storie-ontwikkeling en kontemporêre gesprekke by literêre erfenisterreine in Suid-Afrika.
 7. Nath, Atanu, and Parmita Saha. “A Theoretical Positioning of Self and Social Identities as Antecedents in Cultural-Experiential Tourism”. Academica Turistica 10.2 (2017): 115-28.
  http://academica.turistica.si/index.php/AT-TIJ/article/view/94

  Museums are often regarded as a cultural destination, however they stand distinct from other purveyors of culture in that they consciously attempt at a less pronounced social and cognitive dissonance among the audience it covets. In their strife for continuity as an overarching goal, museums by necessity have moved away from being torchbearers of heritage and interpretive centers thereof, to being experiential centers and thus facing challenges associated with a duality of roles. Conscious democratization and integration efforts to draw in the masses require commensurate marketing strategies, while at the same time museums strive to offer an experience that is in effect personal. It is our contention that museums offer a unique and valuable opportunity for theoretical and empirical work in tourism consumer behavior research. To such end, this research reviews the constructs identity seeking (selfidentity), identity projection (social identity) as determinants of motivation in cultural experiential tourism. Motivation is considered along the dimensions of reflective and recreational motivation. A theoretical framework of relationship between identity and motivation to explain pre and post visitation attitude formation and behavioral intention in cultural experiential tourism is proposed, along with methodological notes on pursuant empirical research to validate the framework.